Home2019-02-04T08:37:49+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงสตูล ตั้งอยู่ที่ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ต่อเนื่องจากเส้นทางสายสตูล-เกาะนก ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 106 ไร่ ระยะทางจากตัวเมืองสตูลถึงท่าเทียบเรือประมงประมาณ 8 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 980 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2519 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2521 โดยใช้งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2518 เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท และงบประมาณลงทุนขององค์การสะพานปลา ปี 2518 เป็นเงิน 1,827,000.00

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์ [...]

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่ (นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ [...]

ทำบุญสำนักงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล นำโดยนางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ จัดทำบุญสำนักงานฯโดยมีแขกผู้มีเกียรติ [...]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

            วันที่ 25 สิงหาคม 2562 [...]

ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ [...]

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และ 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร  พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ [...]