การดำเนินงาน2019-02-13T03:50:20+00:00

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์

– ตลาดสัตว์น้ำชายแดน

– ท่าเทียบเรือเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตรและอื่น

การดำเนินงาน

การให้บริการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ   ท่าเทียบเรือประมงความยาว   100    เมตรให้บริการประเภทเรืออวนดำ ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกาและประเภทเรืออวนลากตลอดทั้งวัน

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ     ท่าเทียบเรือประมงสตูลมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ มีมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์

ท่าเทียบเรือประมงสตูลได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมงโดย  กรมประมงปีละ 2 ครั้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่อง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง   เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง และข่าวสารด้านตลาด  ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวบไซด์ขององค์การสะพานปลา

ให้สินเชื่อการประมง   ดำเนินการให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมง ซ่อมแซมเรือประมงแก่ชาวประมง

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ  ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง   การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมประมงและสหกรณ์ประมงในท้องถิ่น  ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตามโ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดสตูล ตรัง   

ท่าเทียบเรือประมงสตูลได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงสตูล ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing)ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ท่าเทียบเรือประมงความยาว 89 เมตร
  • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 885 ตารางเมตร
  • อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยชาวประมง 30 คูหา
  • สถานที่บริการจำหน่ายน้ำแข็ง
  • เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถบรรทุกสัตว์น้ำ
  • การบริการรอกยกสัตว์น้ำ
  • ท่าเรือจ้างสำหรับเรือโดยสารขนาดเล็กในท้องถิ่น

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณสัตว์น้ำ(ตัน) มูลค่าสัตว์น้ำ(บาท) ปริมาณเรือ  (เที่ยว) ปริมาณยานพาหนะนำเข้า (เที่ยว) ปริมาณยานพาหนะ    นำออก (เที่ยว)
2549 13,496 254,861,566 2,872 1,922
2550 16,000 307,072,561 2,905 798 1,712
2551 12,895 312,931,044 2,335 1,144 1,583
2552 9,635 253,031,737 1,639 1,135 1,415
2553 10,950 353,361,759 1,236 2,171 1,108
2554 10,051 391,123,050 1,356 1,948 1,280
2555 12,139 419,711,816 1,525 2,032 1,508
2556 11,681 414,060,785 1,528 1,692 1,652
2557 9,723 361,002,500 1,025 1,868 1,202
2558 7,479 299,349,075 977 1,591 1,102
2559 8,160 307,146,601 862 1,336 1,268
2560 4,954 222,861,175 721 1,595 1,210
2561 4,494 164,856,910 465 585 930

หมายเหตุ – ปี 2556 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญได้แก่  ปลาทู ปลาลัง ปลาเป็ด

ประเภทเรือประมงที่สำคัญ ได้แก่   เรืออวนดำ  เรืออวนลาก

ประเภทผู้ซื้อ   ผู้ซื้อรายใหญ่ และผู้ส่งออก 11 ราย ผู้ซื้อรายย่อย 15 ราย

ผลการดำเนินงาน

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) กำไร/ขาดทุน(บาท)
2549 4,320,419.72 2,857,611.41 1,462,808.31
2550 4,106,553.28 3,060,042.40 1,0465,10.88
2551 4,413,924.77 2,964,917.33 1,449,007.44
2552 3,805,168.92 3,624,691.59 180,477.33
2553 3,803,139.18 3,608,046.48 195,092.70
2554 4,067,766.66 4,011,713.84 56,052.82
2555 4,107,481.95 3,852,045.80 255,436.15
2556 4,224,951.04 3,817,088.92 407,862.12
2557 4,260,783.68 3,897,377.73 363,405.95
2558 3,799,722.23 3,953,312.81 -153,590.58
2559 3,625,372.70 4,248,486.49 -623,113.79
2560 3,522,405.79 3,084,171.10 438,234.69

แผนงานและโครงการที่สำคัญ

  • โครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงสตูล งบประมาณ 302.22 ล้านบาท
  • แผนพัฒนาศักยภาพท่าเทียบเรือประมงสตูล