ที่อยู่หน่วยงาน2019-03-20T10:51:20+00:00

การติดต่อ

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล

116  หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง สตูล   จังหวัดสตูล   91000

โทรศัพท์:   074-710-633

โทรสาร :   074-710-634

E –Mail – fmo.satun@hotmail.com